น.พ มนะชัย อิงสุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม
         โทร 034381768

                           โรงพยาบาลดอนตูม
183 หมู่ 5 ตำบล สามง่าม อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม 73150
              Email ::kookkai.5009@gmail.com
วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์ฟื้นฟุสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครปฐม     พันธกิจ 1.พัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2.การบริหารจัดการความปลอดภัยผู้ป่วย 3.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
เอกสาร-คู่มือ NCD