รวมภาพกิจกรรม

วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์ฟื้นฟุสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครปฐม     พันธกิจ 1.พัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2.การบริหารจัดการความปลอดภัยผู้ป่วย 3.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 ทางโรงพยาบาลดอนตูมได้มีการจัด การอบรมให้ความรู็ กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนตูม ในหัวข้อเรื่อง ลดอ้วนลดพุง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู็ในการอบรมในครั้งนี้
วันที่ 2 เมษายน 2559 โรงพยาบาลดอนตูม ได้ร่วมต้อนรับ สมาชิกสโมสรไลออนส์ ได้ร่วมนำเงินบริจาค ให้กลับโรงงานทำขาเทียม รพ.ดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท โดยนพ. มนะชัย อิงสุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม เป็นผู้รับมอบ
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ทางโรงพยาบาลดอนตูม ได้ต้อนรับคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราองค์ที่19 ได้มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล
โดย นายแพทย์ มนะชัย อิงสุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดอนตูมได้ให้การต้อนรับ
เมื่อวนที่ 19ตุลาคม 2559  ท่านผู้อำนวยการ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอนตูม ได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล สัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลดอนตูมได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ งานสมาธิบำบัดดีเด่นระดับจังหวัด
ปี2559 ณ.เมืองทองธานี 2 กันยายน 2559
โดย คุณฐิตาภรณ์  ถิระวัฒนะพิเชฐ หัวหน้างานแพทย์แผนไทย ได้เป็นตัวแทนโรงพยาบาลดอนตูม
รับโลห์ประกาศเกียรติคุณงานสมาธิบำบัด ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนตูม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนการทุจริต" (zero tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2565
สถิติผู้รับบริการประจำวัน
สถิติอันดับโรคประจำวัน